پروژه ASU

واحد ASU ، تولید اکسیژن مورد نیاز جهت استفاده در واحد متانول در فاز یک و واحد MEG در فاز دو، تولید نیتروژن و هوای ابزار دقیق. تولید این محصول به مقدار 950000 تن در سال میباشد.  این فاز در سال 1399 مورد بهره برداری و به تولید رسید.

news-pic

واحد ASU ، تولید اکسیژن مورد نیاز جهت استفاده در واحد متانول در فاز یک و واحد MEG در فاز دو، تولید نیتروژن و هوای ابزار

دقیق. تولید این محصول به مقدار 950000 تن در سال میباشد.  این فاز در سال 1399 مورد بهره برداری و به تولید رسید.