پروژه های متانول و استحصال اتان

واحد استحصال اتان و واحد متانول و ASU در سایت شمالی واقع در در شمال کریدور ۲۵ متری فاز ۱ دو مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 20 هکتار.

news-pic

واحد استحصال اتان و واحد متانول و ASU در سایت شمالی واقع در در شمال کریدور ۲۵ متری فاز ۱ دو مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 20 هکتار.