در نظر دارد مناقصه تامین تامین 4 دستگاه پمپ دنده ای به همراه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2002096946000083 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جه...

Please specify menu style in settings.